Privatumo Politika

Palvitana, UAB (Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato interneto svetainės www.palvitana.lt (toliau – interneto svetainė) lankytojų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Privatumo taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai Jūs naudojatės Duomenų valdytojo interneto svetaine bei joje numatytomis paslaugomis.
Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas – Palvitana, UAB (juridinio asmens kodas 125173121, registruotos buveinės adresas Klaipėdos pl. 74-2, Palanga LT-00163, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas info@palvitana.lt, telefono numeris +370 676 53254).
Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Jūs naudojate prisijungdami prie interneto svetainės.
Palvitana, UAB gali pasitelkti kitus asmenis interneto svetainės lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis privatumo politikoje nustatytų sąlygų.
Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Lankytojams siūlytina susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią juos identifikuojančią informaciją.
Asmens duomenys Palvitana, UAB tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi interneto svetaine, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi interneto svetainėje kitais šioje privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.
1.4. Kitos privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

2. Palvitana, UAB renkami ir tvarkomi asmens duomenys

2.1. Palvitana, UAB gauna asmeninę informaciją tiesiogiai iš duomenų subjektų. Pavyzdžiui, interneto svetainėje leidžiama pirkti prekes ir/ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims.
2.2. Palvitana, UAB savo veikloje tvarko šiuos interneto svetainės lankytojų asmens duomenis:

Duomenų subjektai Asmens duomenys Duomenų tvarkymo tikslai Duomenų tvarkymo pagrindai Duomenų tvarkymo terminai
Elektroninės parduotuvės pirkėjai (neregistruoti asmenys). Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas; Telefono numeris; Elektroninis paštas; Užsakymo informacija. Klientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis). 5 metai nuo užsakymo įvykdymo dienos.
Elektroninės parduotuvės pirkėjai (registruoti nariai). Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos adresas; Telefono numeris; Elektroninis paštas; numeris; Užsakymų istorija, užsakymo informacija. Klientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis). 5 metai nuo paskutinio užsakymo įvykdymo dienos arba nuo paskutinio aktyvaus veiksmo savo paskyroje (prisijungimo).

3. Kaip yra renkami asmens duomenys

3.1. Palvitana, UAB šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais asmens duomenis renka:
3.2. Jums pateikiant juos patiems:
3.2.1. pateikiant užsakymą per elektroninę parduotuvę;
3.2.2. sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, perkant mūsų prekes;
3.2.3. užsiregistravus mūsų interneto svetainėje (sukūrus paskyrą).
3.3. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje bei naudojantis mūsų interneto svetaine (naudojant slapukus).

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1 Palvitana, UAB tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
4.1.1 vykdomos veiklos (mažmeninė prekyba, elektroninė prekyba) vykdymo ir administravimo;
4.1.2 pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo;
4.1.3 klientų aptarnavimo.
4.1.4 Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojų duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, jeigu dėl to yra gautas sutikimas.

5. Teisiniai pagrindai

5.1 Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų kiekio, kategorijos, rūšies. Palvitana, UAB, pirmiausia, tvarko asmens duomenis sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu arba patvirtinus užsakymą elektroninėje parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams, jei toks tvarkymas nepagrįstai nepažeidžia Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojų interesų ar teisių. Konkretūs teisiniai pagrindai yra nurodyti privatumo politikos 12 punkte.
5.2. Palvitana, UAB asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimo ir/ar naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimo tikslais, esant duomenų subjektų sutikimui.

6. Prieiga prie asmens duomenų ir jų perdavimas

6.1. Palvitana, UAB darbuotojai turi prieigą prie duomenų subjektų asmens duomenų, jei šie duomenys yra reikalingi siekiant atlikti savo pareigas.
6.2. Palvitana, UAB gali įtraukti trečiąsias šalis (partnerius, paslaugų teikėjus), teikiant interneto svetainės lankytojams paslaugas, parduodant ir pristatant prekes (pavyzdžiui, kurjerių įmonės ir kt.), palaikant interneto puslapį ir elektroninės prekybos platformą (pavyzdžiui, IT paslaugas teikianti įmonė ir pan.). Tokiu atveju trečiajai šaliai (partneriams, paslaugų teikėjams) perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal įstatymus.
6.3. Palvitana, UAB užtikrina, kad asmens duomenys nėra perduodami už EEE ribų.

7. Asmens duomenų saugumas

7.1. Asmens duomenys yra saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje.
7.2. Palvitana, UAB taiko tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
7.3. Esant asmens duomenų pažeidimui, kurie gali kelti didelę riziką Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojų privatumui, Palvitana, UAB apie tokį pažeidimą praneša patiems duomenų subjektams ir valdžios institucijoms.
7.4. Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo Palvitana, UAB pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia lankytojo pateikti duomenys, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti Palvitana, UAB. Palvitana, UAB nebus atsakinga už žalą, atsiradusią lankytojui dėl to, jog jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Duomenų valdytojo jiems pasikeitus.

8. Duomenų subjekto teisės

8.1. Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
8.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
8.1.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
8.1.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
8.1.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
8.1.5. reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
8.1.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
8.1.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
8.1.8. Palvitana, UAB gali neištrinti asmens duomenų, jei yra teisėtas interesas juos saugoti.
8.1.9. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti tuos duomenis, kurių tvarkymui tam tikriems tikslams yra davę sutikimą.
8.1.10. Palvitana, UAB gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
8.1.11. Norėdami įgyvendinti savo teises, Jūs turite teisę siųsti užklausą el. paštu info@palvitana.lt arba kreiptis telefonu +370 676 53254. Tam Palvitana, UAB turi patvirtintą prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą. Palvitana, UAB informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės, Duomenų valdytojas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį.
8.1.12. Naudodamiesi interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate Palvitana, UAB rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje numatytais tikslais visus Privatumo Politikoje nurodytus asmens duomenis.

9. Asmens duomenų saugojimas

9.1. Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojų asmens duomenys bus saugomi paslaugų teikimo (užsakymo vykdymo) Palvitana, UAB laikotarpiu ir dar 5 (penkis) metus po užsakymo įvykdymo dienos. Sudarytos sutartys yra saugomos 5 (penkis) metus po sutarties įvykdymo dienos, pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus. Po 5 (penkių) metų asmeninė informacija bus ištrinta. Duomenys, naudojami registracijos metu, saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo interneto svetainės paskyroje.
9.2. Asmens duomenys gali būti saugomi anonimiškai mokslinių tyrimų tikslais.
9.3. Ginčo atveju asmens duomenys saugomi tol, kol ginčas bus išspręstas.

10. Slapukai

10.1. Slapukų naudojimą Palvitana, UAB interneto svetainėje reglamentuoja paskelbta interneto svetainės slapukų politikos sąlygos, kurios skelbiamos Palvitana, UAB internetinėje svetainėje www.palvitana.lt.

11. Kitos sąlygos

11.1. Pranešimams siųsti bus naudojamas Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojų elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris. Jei interneto svetainės lankytojai nenori būti informuojami, jie gali atsisakyti šių pranešimų.
11.2. Jei turite klausimų, prašymų ar skundų dėl Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su Palvitana, UAB. Palvitana, UAB interneto svetainės lankytojai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.
11.3. Palvitana, UAB turi teisę keisti šią privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Palvitana, UAB interneto svetainėje. Esant esminiams privatumo politikos pakeitimams Palvitana, UAB lankytojams bus pranešta el. paštu.

Privatumo Politika tvarko Palvitana, UAB, įmonės kodas – 125173121, juridinis adresas – Klaipėdos pl. 74-2, Palanga LT-00163, Lietuva.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.